แบบแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
มีความประสงค์ - ให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด นำส่งและเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมตลอดทั้งปีภาษีตั้งแต่ปีภาษีเดียวกับวันที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์นี้เป็นต้นไป ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ของข้าพเจ้าต่อกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด
ไม่มีความประสงค์ - ให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด นำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ของข้าพเจ้าต่อกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด
*** Tax ID ที่ท่านกรอกมานั้นเป็นเพียงการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ไม่ได้เป็นการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในระบบของ abrdn

ข้าพเจ้ารับทราบว่า การแจ้งความประสงค์ในครั้งนี้ เป็นการแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียว ต่อบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ข้าพเจ้าเข้าลงทุนตลอดทั้งปีภาษีตั้งแต่ปีภาษีเดียวกับวันที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์นี้เป็นต้นไป [ทั้งการผ่านช่องทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน] จนกว่าข้าพเจ้าแจ้งเปลี่ยนความประสงค์เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะยึดข้อมูลการแจ้งความประสงค์ตามวันที่ล่าสุดที่ข้าพเจ้าให้ไว้

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดติดต่อแจ้งความประสงค์หรือแก้ไขเปลี่ยนความประสงค์ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ท่านลงทุนโดยตรง หรือลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ภายในวันทำการสุดท้ายของรอบปีภาษีเพื่อให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ตั้งแต่รอบปีภาษีที่ท่านแจ้งไว้เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอาจเปิดเผยข้อมูลการแจ้งความประสงค์ตามแบบแจ้งความประสงค์นี้ให้กับผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ามีบัญชีหน่วยลงทุนอยู่เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการบริหารจัดการบัญชีหน่วยลงทุนแก่ข้าพเจ้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-352-3388 หรือทางอีเมล์ client.services.th@abrdn.com